logo

Севастопольське територіальне відділення

Севастопольське територіальне відділення Спілки аудиторів України створене 24 ве­ресня 1993 році, з початковою чисельністю членів САУ 5 чол.

Нині це організація, до скла­ду якої входять 11 аудитор­ських фірм та 6 приватних підпри­ємців, а чисельність членів САУ складає 24 працівника.

Послугами аудиторських фірм користуються підприємс­тва всіх форм власності. Ауди­торські фірми стають все більш затребуваними з огляду на фор­мування конкурентного середо­вища бізнесу: підприємства ви­ходять на цілковито інший рі­вень розвитку своєї діяльності, підвищують ефективність ро­боти, використовують різні методи економічного аналізу і податкового планування при виконані послуг для клієнтів. За рік викону­ються понад 3500 замовлень на аудиторські послуги.

Представники відділення брали участь у Всеукраїн­ських науково-практичних конференціях з проблем ауди­ту у м. Севастополі, а також брали участь у міжрегіональних науково-практичних конференціях проведених по іншим ТВ САУ.

За участю регіонального відділення в місті проведені:

міжрегіональна науково-практична конференція «Проб­леми становлення незалежно­го національного аудиту: нор­мативне і методичне забезпечення аудиторської діяльності» (червень 2000 р.);

Також приймаємо участь у міжвузівських науково-практичних конференціях. Аудитори ТВ ВГПО "САУ" враховують важливим брати участь у роботі із студентами по розширенню їх уяви про аудиторську діяльність та підвищенню їх практичних знань в цієї діяльності.

Проводяться семінари для практикуючих аудиторів:

семинар-практикум з вивчення національних стан­дартів бухгалтерського обліку та МСБО і МСФЗ;

семинар-практикум з вивчення міжнародних стан­дартів аудиту.

Публікуються матеріали на актуальні теми в головній міській газеті «Слава Севастополя», пов'язані зі змінами податкового законодавства про роль аудиторської діяльності у розвитку ринкових відносин,

Активними членами ауди­торського руху в м. Севастополі є:

Є.В. Азарова - голова ТО ВГПО "САУ" з початку його створення (1993 року), директор ауди­торської фірми «ПП «Аудитінфо. Член Севастопольського відділення АПУ та Кримського відділення АПУ на початку створення регіональних відділень АПУ. Член Ради САУ, директор АФ «Аудитінфо», має сертифікат аудитора № 000162.

За свій внесок у розвиток аудиту неодноразово нагороджу­валась: Почесною грамотою Державного комітету з питань регуляторної політики і підпри­ємництва « За вагомий внесок у розвиток національної економі­ки і виробництва, формування ринкової інфраструктури в Ук­раїні » (2002 рік, 2010 рік); Почесними грамо­тами Спілки аудиторів України та АПУ «За активну участь у розвитку аудиту в Україні».

Нагороджена нагруднім знаком ВГПО САУ "За високий професіоналізм" у 2010 році.

На протязі 20-літнього періоду становлення та розвитку аудиту в Україні являє собою невтомного організатора міжрегіональних науково-практичних конференцій і семінарів у місті Севастополі з питань популяризації аудиторської діяльності, організатором та керівником складання та впровадження системи контролю якісті у територіальному відділенні.

Її досвід по організаціі системи контролю якості в середніх та малих аудиторських фірмах активно використовують колегі-аудитори в Україні.

Високий авторитет, гарантія якості аудиторських послуг та професіоналізм викликає щіру повагу серед колег и приваблює бізнес-партнерів, сприяє підвищенню довіри до діяльності аудитора в Україні

В.М. Логутєв - являється членом Раді ТО САУ з 1993 року, директор ауди­торської фірми «ЛАУ». Член Севастопольського відділення АПУ та Кримського відділення АПУ на початку створення регіональних відділень АПУ. За активну професійну діяльність нагороджений Почесною грамо­тою Севастопольської державної адміністрації , а також неодноразово почесними грамотами САУ та АПУ;

Аудитори Л.Ф. Коноваленко, Н.Д. Медіна, B.C. Копиленкова нагороджені грамотами САУ на честь 10-річчя за активну участь у розвитку аудиту в Україні.

Нове покоління аудиторів – O.A.Kyлагін, Н.Б.Литвинова, В.О.Гаран, Л.І.Тютюнник, Н.В.Азарова та інші - та­кож беруть участь у суспільному житті аудиторського руху та неодноразово були відзначені почесними грамотами та подяками.

Високий професіоналізм, гарантія якості аудиторських послуг аудиторів ТВ САУ у м. Севастополі приваблює бізнес-партнерів, сприяє підвищенню довіри до діяльності аудитора в Україні.